Ceny produktů se zobrazují pouze přihlášeným B2B zákazníkům.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro velkoobchod

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího:

Audeo International s.r.o.

IČ: 04808126

DIČ: CZ04808126

se sídlem Nad zámečkem 380/62, Košíře, 150 00 Praha 5

společnosti zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 253985                

e-mail: info@bioplatform.cz

telefon: +420 777 232 658

webová stránka: https://www.bioplatform.cz/ (dále je „internetový obchod“)

č. běžného účtu vedeného v Kč: 2000943649/2010

IBAN: CZ6420100000002000943649

BIC: FIOBCZPPXXX

(dále jen „prodávající“)

a podnikatele v rámci jeho podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) v souvislosti s velkoobchodním prodejem zboží.

3. Na smlouvy uzavírané se spotřebiteli se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod.

4. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami realizovat pro kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.

5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

6. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení velkoobchodních cen jednotlivého zboží, případných velkoobchodních slev a hlavních vlastností zboží jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu určeného pro velkoobchod (https://www.bioplatform.cz/velkoobchod/), případně budou tyto informace kupujícímu sděleny na vyžádání e-mailem, telefonicky nebo osobně na místě určeném prodávajícím. Ceny zboží neobsahují dopravu a balné, není-li stanoveno nebo domluveno jinak. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, není-li stanoveno nebo domluveno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu pro velkoobchod je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

4. V případě větších objednávek má kupující možnost požádat o individuální podmínky (slevy, doprava atd.), které mohou být dle vůle prodávajícího sjednány individuální dohodou smluvních stran.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě pro velkoobchod,
vyplněním objednávkového formuláře bez registrace,
e-mailem,
telefonicky,
osobně na místě určeném prodávajícím nebo
jiným způsobem, který prodávající umožnuje.  


3. Objednávka obsahuje:

přesný název objednaného zboží,
počet kusů zboží,
zvolený způsob dodání zboží, a
kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, IČO, sídlo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).


4. Kupující je povinen na výzvu prodávajícího prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.

5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

6. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

7. V případě objednávky učiněné přes internetový obchod pro velkoodběratele prodávající po obdržení takové objednávky zašle kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.

8. Prodávající není povinen obdrženou objednávku přijmout. Nepřijatá objednávka není pro prodávajícího závazná. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího nebo učiněno způsobem, kterým byla objednávka učiněna.

9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, učiní prodávající pozměněnou nabídku jedním ze způsobů uvedených v těchto obchodních podmínkách pro provedení objednávky. Taková nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu jedním ze způsobů uvedených v těchto obchodních podmínkách pro provedení objednávky.

10. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku jedním ze způsobů uvedených v těchto obchodních podmínkách pro provedení objednávky, dokud není objednávka případně pozměněná nabídka přijata.

11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě pro velkoobchod nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a učiní pozměněnou nabídku jedním ze způsobů uvedených v těchto obchodních podmínkách pro provedení objednávky. Taková nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu jedním ze způsobů uvedených v těchto obchodních podmínkách pro provedení objednávky.

IV. Zákaznický účet pro velkoobchod

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě v sekci pro velkoobchod může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace způsoby uvedenými v těchto obchodních podmínkách.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 V. Platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží a balné kupující uhradí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu/faktuře vystaveném a doručeném kupujícímu po dodání zboží nebo po marně uplynuvším termínu dodání zboží z viny kupujícího, není-li stanoveno nebo domluveno jinak.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3. Splatnost daňového dokladu/faktury je 14 dnů od jejího doručení kupujícímu e-mailem, písemně nebo osobně při dodání zboží, neurčí-li prodávající delší dobu splatnosti. Úhrada příslušné částky je splněna připsáním příslušné částky na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu/faktuře prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn dle svého uvážení požadovat od kupujícího předem zálohu či jinou obdobnou platbu až do výše 50 % kupní ceny a kupující je povinen ji na žádost prodávajícího poskytnout.

5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

 6. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

 7. Platba zboží probíhá v českých korunách.

 

VI. Dodání zboží a právo z vadného plnění

1. Doba dodání závisí na aktuální dostupnosti zboží. Dobu dodání lze zjistit dotazem u prodávajícího e-mailem/telefonicky.

2. Zboží je kupujícímu dodáno:

prodávajícím nebo přepravcem na adresu, v termínu a za cenu domluvenou mezi kupujícím a prodávajícím nebo
osobním odběrem v místě, termínu a za cenu domluvenou mezi kupujícím a prodávajícím.
3. Náklady na dopravu zboží a balné hradí kupující, není-li domluveno v individuálních případech s ohledem na rozsah dodávaného zboží jinak.

4. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady (dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží). Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce. Kupující je povinen zboží převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo domluveno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

6. Při dodávce zboží na paletách dochází k výměně palet. Prodávající není oprávněn k výměně přijmout palety vadné, poškozené nebo znečištěné. V případě, že k výměně palet v odpovídajícím množství nedojde, palety budou kupujícímu účtovány za cenu 250 Kč bez DPH/paletu, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Proložky budou kupujícímu účtovány v hodnotě 15 Kč bez DPH/ks.

7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží.

8. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil, ledaže je v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak. V případě přepravy zboží se za dodání zboží kupujícímu považuje předání zboží prvnímu dopravci. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou, pokud ji sám nezajišťuje. V případě přepravy zboží prostřednictvím třetí osoby (přepravce) prodávající za zboží a nebezpečí škody na zboží přestává nést odpovědnost okamžikem předání zboží přepravci. Přeprava prostřednictvím třetí osoby (přepravce) se řídí obchodními podmínkami této třetí osoby (přepravce).

9. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto okamžitě oznámit prodávajícímu a přepravci, pokud tento zajišťoval přepravu.

10. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží.

11 Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady. V případě, že kupující nevytkne vadu v uvedených lhůtách a předepsaným způsobem, ztrácí kupující nárok z vadného plnění.

12. Velkoodběrateli se žádná záruční doba neposkytuje, není-li individuální domluvou sjednáno jinak.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

2. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny déle než 14 dnů.

3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží déle než 14 dnů od sjednaného termínu dodání.

4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

5. Odstoupení od smlouvy je možné doručit bez zbytečného odkladu písemně nebo e-mailem. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy e-mailem je oznámení o odstoupení doručeno okamžikem doručení do e-mailové schránky druhé smluvní strany. 

 

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat i prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce nebo na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

 

IX. Osobní údaje

1. Ochrana osobních údajů kupujícího (fyzické osoby podnikatele) se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.

 

X. Ochrana důvěrných informací

1. Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré ústní, dokumentární, elektronické nebo písemné informace interní, právní, finanční, provozní, technické, obchodní, či jakékoliv jiné povahy, které se týkají budoucích i stávajících zákazníků, partnerů, odběratelů nebo dodavatelů prodávajícího nebo prodávajícího samotného a jejich interního chodu, obchodů, obchodních strategií, probíhajících sporů, postupů, služeb, zaměstnanců, seznamů kontaktů anebo informací týkajících se majetku anebo práv duševního vlastnictví, pracovních informací, plánů, receptur, obchodního tajemství, návrhů, know-how, zlepšovacích návrhů, vývoje, designů, vynálezů, metod školení, prodejních technik, marketingových výkazů anebo jejich částí, rozpočtů, odhadů, licencí, cen a nákladů, a dalších důvěrných informací získaných kupujícím v souvislosti s kupní smlouvou nebo jednání o ní.

2. Důvěrnými informacemi se rozumí rovněž veškeré informace o spolupráci mezi prodávajícím a jeho zákazníky, partnery, dodavateli, odběrateli či zaměstnanci, jako jsou zejména předmět, cena, odměna, mzda, související smluvní ujednání, a dále též veškeré získané osobní údaje.

3. V případě pochybnosti ohledně důvěrného charakteru informací získaných kupujícím je kupující povinen s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými informacemi, pokud prodávající neurčí jinak.  

4. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost o získaných důvěrných informacích a nezpřístupnit je žádné osobě, pokud k tomu prodávající předem nedá souhlas. Tato povinnost zůstává v platnosti i po splnění kupní smlouvy a vztahuje se také na kupní smlouvu, její obsah, jakož i okolnosti jejího vyjednávání a uzavření.

5. V případě porušení povinnosti kupujícího dle tohoto článku je kupující povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to 10 dnů od doručení výzvy prodávajícího kupujícímu (písemně nebo prostřednictvím e-mailu).  Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.

2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 27.10. 2021