Ceny produktů se zobrazují pouze přihlášeným B2B zákazníkům.

Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto stránky provozuje společnost Audeo International s.r.o., IČ: 04808126, se sídlem Nad zámečkem 380/62, Košíře, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 253985. Naše společnost správcem osobních údajů.

Můžete nám napsat e-mail na adresu: info@bioplatform.cz nebo nám poslat dopis na adresu: Nad zámečkem 380/62, Košíře, 150 00 Praha 5. Tímto způsobem můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

 

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

 

Jako správce osobních údajů o Vás zpracováváme osobní údaje v následujících případech:

 

 • Jste náš zákazník (spotřebitel)

 

V případě zákazníků (spotřebitelů) můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, platební údaje (zejm. číslo platební karty nebo číslo účtu), doručovací a fakturační adresu, podpis,

a zpracováváme je za následujícími účely, po níže uvedené doby a z níže uvedených právních důvodů:

 

a) Plnění a uzavření kupní smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, a to po celou dobu trvání kupní smlouvy, a dále za účelem ochrany práv souvisejících s uzavřenou kupní smlouvou nebo předsmluvní odpovědností, případně vymáhání pohledávek, včetně postoupení pohledávek jiným subjektům k vymáhání, a to po dobu 4 let vzhledem k promlčecí lhůtě k uplatnění našich práv.

Právní důvodem je nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

 

b) Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností v oblasti účetnictví, daní, archivnictví a evidencí, a to po dobu maximálně 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění, pokud z platných právních předpisů nevyplývá potřeba delší lhůty.

Právním důvodem je nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na nás kladeny zákonem.

 

c) Zasílání obchodních sdělení

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu, a to po nezbytně nutnou dobu.

Právním důvodem je oprávněný zájem správce.

 

 • Jste zájemce o dodavatelskou spolupráci (fyzická osoba podnikatel)

 

V případě zájemce o dodavatelskou spolupráci můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, sídlo, IČO, DIČ, e-mailovou adresu a telefonní číslo,

a zpracováváme je za následujícími účely, po níže uvedené doby a z níže uvedených právních důvodů:

a) Uzavření smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem jednání o uzavření smlouvy po dobu trvání takového jednání.

Právní důvodem je nezbytnost zpracování osobních údajů pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

 

 • Jste náš dodavatel (fyzická osoba podnikatel)

 

V případě dodavatelů můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, sídlo, IČO, DIČ, číslo účtu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podpis,

a zpracováváme je za následujícími účely, po níže uvedené doby a z níže uvedených právních důvodů:

 a) Plnění a uzavření smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a plnění smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy, a dále za účelem ochrany práv souvisejících s uzavřenou smlouvou nebo předsmluvní odpovědností, případně vymáhání pohledávek, včetně postoupení pohledávek jiným subjektům k vymáhání, a to po dobu 4 let vzhledem k promlčecí lhůtě k uplatnění našich práv.

Právní důvodem je nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

 b) Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností v oblasti účetnictví, daní, archivnictví a evidencí, a to po dobu maximálně 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění, pokud z platných právních předpisů nevyplývá potřeba delší lhůty.

Právním důvodem je nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na nás kladeny zákonem.

 

 • Jste zájemce o odběratelskou spolupráci (fyzická osoba podnikatel)

V případě zájemce o odběratelskou spolupráci můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, sídlo, IČO, DIČ, e-mailovou adresu a telefonní číslo,

a zpracováváme je za následujícími účely, po níže uvedené doby a z níže uvedených právních důvodů:

 

a) Uzavření smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem jednání o uzavření smlouvy po dobu trvání takového jednání.

Právní důvodem je nezbytnost zpracování osobních údajů pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

 

 • Jste naším odběratelem (fyzická osoba podnikatel)

 

V případě odběratelů můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, sídlo, IČO, DIČ, číslo účtu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podpis,

a zpracováváme je za následujícími účely, po níže uvedené doby a z níže uvedených právních důvodů:

 

 a) Plnění a uzavření smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a plnění smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy, a dále za účelem ochrany práv souvisejících s uzavřenou smlouvou nebo předsmluvní odpovědností, případně vymáhání pohledávek, včetně postoupení pohledávek jiným subjektům k vymáhání, a to po dobu 4 let vzhledem k promlčecí lhůtě k uplatnění našich práv.

Právní důvodem je nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

 

 b) Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností v oblasti účetnictví, daní, archivnictví a evidencí, a to po dobu maximálně 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění, pokud z platných právních předpisů nevyplývá potřeba delší lhůty.

Právním důvodem je nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na nás kladeny zákonem.

 

 c) Zasílání obchodních sdělení

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu, a to po nezbytně nutnou dobu.

Právním důvodem je oprávněný zájem správce.

 

 • Jste návštěvník našich webových stránek

 

V případě, že jste návštěvník našich webových stránek, můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • IP adresa,

 

a zpracováváme je za následujícími účely, po níže uvedené doby a z níže uvedených právních důvodů:

 a) esenciální fungování webových stránek, právním důvodem je oprávněný zájem.

 b) konverzní, sledovací, remarketingové, analytické a statistické účely, právním důvodem je Váš souhlas.

 

Více se dozvíte v dokumentu Cookies policy.

 • Kontaktujete nás

V případě, že nás sami kontaktujete e-mailem telefonicky nebo prostřednictvím webového formuláře, můžeme zpracovávat následující Vámi sdělené osobní údaje:

 • jméno příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu,

a zpracováváme je za následujícími účely, po níže uvedené doby a z níže uvedených právních důvodů

 

a) zodpovězení Vašich dotazů

V případě, že se nás na cokoliv dotážete, na Váš dotaz odpovíme a výše uvedené údaje zpracováváme po nezbytně nutnou dobu, nejdéle po dobu 1 roku.

Právním důvodem je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost nebo oprávněný zájem na poskytnutí odpovědi.

 

 • Jste jednatelem a/nebo společníkem naší společnosti

 

O jednateli a/nebo společníkovi naší společnosti zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, bydliště, trvalý pobyt, datum narození, rodné číslo, místo narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu (soukromou i firemní) a podpis,

a zpracováváme je za následujícími účely, po níže uvedené doby a z níže uvedených právních důvodů:

 

a) Správa korporátních záležitostí

Osobní údaje jednatele a/nebo společníka naší společnosti zpracováváme za účelem správy korporátních záležitostí, a to po celou dobu trvání výkonu funkce.

Právním důvodem je nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na nás kladeny zákonem.

 

b) Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti

Osobní údaje jednatele a/nebo společníka naší společnosti zpracováváme za účelem plnění našich povinností v oblasti účetnictví, daní, archivnictví a evidencí, a to po dobu maximálně 10 let, pokud z platných právních předpisů nevyplývá potřeba delší lhůty.

Právním důvodem je nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na nás kladeny zákonem.

 

 1. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

 

Vaše osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat níže uvedení zpracovatelé, kteří nám poskytují níže uvedené služby:

 • Účetní služby
  • LERIKA Tax & Accounting, s.r.o., IČO: 273 74 858
 • marketingové služby
  • Google Ireland Limited, reg. č. 368047 (Google Analytics)
  • Facebook Ireland Ltd., reg. č. 462932 (Facebook Pixels)
  • Hotjar Ltd., reg. č. C65490 (Hotjar)
  • cz, a.s., IČO: 26168685 (Sklik)

 

Berte ovšem prosím na vědomí, že s ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Výše uvedený seznam zpracovatelů se proto může v čase měnit.

 

 1. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 

 • Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům

 

Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

 

 • Právo na opravu

 

Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

 • Právo na výmaz

Vaše osobní údaje musíme vymazat pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • zpracování je protiprávní;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • ukládá nám to zákonná povinnost nebo
 • odvoláte udělený souhlas se zpracováním.

 

 • Právo na omezení zpracování

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

 • Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje nad zákonný rámec pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

 

 • Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

 

 • Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Pro zabezpečení Vašich údajů děláme maximum tak, aby byly zabezpečeny proti zneužití. V rámci naší činnosti budeme i nadále činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, a budeme vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení.

 

Vždy však existuje určité riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. Pokud by i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy.

 

 1. Dozorový úřad

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

 

 1. Kontakt

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mail (doplňte) - na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.

 

 1. Změny zásad

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách. Verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

 

 1. Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne (doplňte).